CESTA K SPOLOČENSTVU

DEVIATA ETAPA

Spoločenstvo (aj rodina) znamená službu

Každé povolanie spočíva v službe iným. Bytostne „byť osobou“, ako sme to videli v prvej etape, znamená byť povolaný do služby ľuďom z lásky k nim. Nikto nežije len pre seba. Každý z nás žije pre iných a pre Boha. „Stvorenia jestvujú iba v závislosti jedných od druhých, aby sa vzájomne dopĺňali v službe jedných druhým“ (KKC 340). Svätý Pavol to vyjadruje takto: „Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1Kor 12,4-7). Každý kresťan je povolaný do služby pre rast Božieho kráľovstva v ľudských srdciach. Každý má v ňom splniť svoje jedinečné poslanie.

Kresťan „sa nemôže uzavrieť do seba a duchovne sa odtrhnúť od spoločenstva, musí žiť v trvalej výmene s inými, zo živého zmyslu pre bratskosť, v radosti z rovnakej dôstojnosti a v úsilí spoločne sa pričiňovať o to, žeby sa veľký poklad, ktorý bol prijatý ako dedičstvo, stal plodným. Pánov Duch mu darúva, ako aj ostatným, mnohoraké charizmy, pozýva ho k rozličným službám a úlohám a pripomína mu, tak ako vzhľadom na neho pripomína druhým, že to, čo ho odlišuje, nie je vyššou dôstojnosťou, ale je zvláštnym a komplementárnym uschopnením k službe...“ (Ján Pavol II., AAS 80 (1988) 600).

Spoločenstvo je služba

Kresťanské spoločenstvo (a takisto rodina) nemôže existovať samo pre seba. Je povolané aj do služby v Cirkvi. Veď aj Cirkev existuje, aby slúžila ľudstvu tak, žeby prišlo Božie kráľovstvo. Spoločenstvo, upriamené iba na seba, nie je ani v ľudskom ani duchovnom zmysle zdravé. Každé spoločenstvo musí mať za cieľ nejaký apoštolát. Malo by byť orientované na šírenie Božieho kráľovstva tak vo svete, ako aj medzi svojimi členmi. Možno nie každý člen spoločenstva bude schopný plniť službu navonok, ale slúžiac členom svojho spoločenstva má účasť na spoločnom svedectve pri budovaní Božieho kráľovstva. Korinťanom, ktorí vydali svedectvo o Kristovi, svätý Pavol blahoprial takto: „Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi...“ (1Kor 1,4-6).

Pastorácia a služba

Ako na to poukazuje prvý text, práve Duch Svätý vždy vydáva svedectvo a slúži skrze nás; dary a služba sú jeho dielom. Zoznam služieb, ktoré treba plniť, je nekonečný. Uvedieme tu len niektoré, vykonávané v prvých kresťanských spoločenstvách. Predovšetkým láska, silná viera, ohlasovanie charakterizované múdrosťou, uvádzanie do evanjelia, dar uzdravovania, moc konať zázraky, rozlišovanie duchov, dar jazykov, dar vysvetľovania, dar správcovstva, dar vyučovania, rozdávania almužny, skutkov milosrdenstva, svedectvo panenstva, manželstva, byť apoštolom, evanjelistom, pastierom, pomocníkom a podobne (porov. Rim 12,3-8; 1Kor 7,7; 12,4-16; Ef 4,10-13; 1Pt 4,10-11).

Rozlišovanie

Každý má nejaký dar alebo schopnosť slúžiť v Božej Cirkvi. No zároveň každý má povinnosť, aby s pomocou spoločenstva zodpovedne objavoval a rozlišoval, aký dar a aká služba to je. Zakopanie takého daru v dôsledku neistoty poukazuje na nedostatok viery a je zlom. Ak spoločenstvo zakope charizmu niektorého zo svojich členov, aj to je nemorálne konanie. Svätý Peter veľmi zdôrazňuje, že sme len správcami Božích darov a mali by sme ich používať s veľkou obetavosťou pre spoločenstvo a Božie kráľovstvo: „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen“ (1Pt 4,10-11).

Nikto by nemal sám, bez podriadenia sa posúdeniu spoločenstva a v niektorých prípadoch zodpovedným predstaviteľom Cirkvi, rozhodovať o tom, či má apoštolský dar. „Nijaká charizma neoslobodzuje od závislosti od pastierov Cirkvi a podriadenia sa im, lebo im ,zvlášť patrí úloha neuhášať Ducha, ale všetko skúmať a držať sa toho, čo je dobré‘...“ (KKC 801). Keď spoločenstvo rozpozná niečí dar, môže tomu človeku zveriť nejaké poslanie. Je dôležité, aby každý člen spoločenstva vedel, že je poslaný spoločenstvom.

Osobné dary nazývame niekedy charizmy, ale ony sú jednoducho rôznymi prejavmi zmŕtvychvstalého Krista v dnešnej Cirkvi. Sú Kristom, ktorý prejavuje svoju osobnosť – svoju slobodu milovať súčasný svet.

Služba prostredníctvom bytia

Mnoho ľudí, ktorí majú podobné charizmy, by mohlo tvoriť kresťanské spoločenstvo, aby slúžili Cirkvi. Ale aj ľudia s rôznymi charizmami by mohli urobiť to isté, aby si navzájom pomohli rozlišovať charizmy a účinnejšie ich využiť. Treba však konštatovať, že v obidvoch prípadoch najdôležitejšou službou spoločenstva je byť kresťanským spoločenstvom, vydávať svedectvo prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista, byť pre svet znakom spásy, ohlasovať. Tak by to malo byť aj v Cirkvi; za to sa modlil Ježiš počas Poslednej večere: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17,21).

Prv, než sa staneme spoločenstvom konania, tvoríme spoločenstvo bytia, hoci tieto dva aspekty sa dopĺňajú. Predovšetkým musíme zotrvávať v Kristovi skrze vieru a skrze kresťanské spoločenstvo, aby sme „pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela“ (Ef 4,12). Ináč budeme len skupinou kresťanov, ktorí pokladajú za správne žiť a pracovať spolu, ale bez výraznejšieho kresťanského pôsobenia a „rozlišovania“. A práve kresťanské pôsobenie predstavuje silu našej apoštolskej služby. V tomto zmysle sa klauzúrne spoločenstvo vyznačuje apoštolátom presvedčivého svedectva o dôležitosti oslavy Boha. A spoločenstvo, ktoré sa venuje liečeniu narkomanov, vydáva zas svedectvo o spasiteľnej Božej láske a sile.

Spoločenstvo musí ohľadom každého apoštolátu stále „rozlišovať“, pýtajúc sa ani nie na to, či „existuje nejaká potreba“, ale – čo je dôležitejšie – na to, či Boh povoláva toto spoločenstvo k takejto službe pre konkrétne potreby „tu a teraz“.

Nestačí, keď je kresťanské spoločenstvo veľmi kompaktné. Okrem toho musí byť ešte otvorené voči iným. Nemôže sa stať uzavretým getom, útekom pred „miešaním sa do cudzích vecí“. Svätý Pavol mal veľa spoločenstiev a obyčajne cestoval so spoločenstvom mužov a žien (1Kor 9,5). Často zdôrazňoval dôležitosť otvorenia sa voči druhým a pohostinnosť: „Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní“ (Rim 12,13); „... prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali“ (Sk 28,30). Svätý Peter zas napísal: „Buďte vospolne pohostinní bez šomrania“ (1Pt 4,9).

Najdôležitejším apoštolátom je jednoducho odovzdávať iným svedectvo nášho spoločného života, to znamená starať sa o iných, deliť sa s inými, znášať druhých a chváliť Boha. Naozaj každý vzájomný osobný kontakt medzi kresťanmi je príležitosťou k apoštolskej činnosti.

Služba prostredníctvom činnosti

Svedčíme aj svojou službou, keď sa staráme o telesné zdravie ľudí v nemocniciach, o ich intelektuálny rozvoj v školách a o ich duševnú rovnováhu na našich klinikách a v domoch: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; ... bol som pocestný a pritúlili ste ma; ... bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne“ (Mt 25,35-36).

Služba prostredníctvom slova

Napokon svedectvo vydávame aj službou slova. Jednoducho hovoríme iným o Ježišovi ako zmŕtvychvstalom Pánovi a o tom, čo chce pre nich urobiť, ak ho uznajú za svojho osobného Spasiteľa a pripoja sa k jeho Cirkvi. Môžeme to robiť tým, že sa modlíme s nimi a za nich, keď predložia nejakú potrebu, a pozývame ich, aby sa zúčastnili na našich obradoch. Ak používame pri modlitbe s inými a za iných Božie slovo, ako nám odporúčal Boh, sami musíme veriť, že „Božie slovo je živé, účinné“ (Hebr 4,12). „Slovo Písma je zdravým pokrmom a svätou posilou aj pre službu slova – čiže pre pastoračnú kazateľskú činnosť, katechézu a pre každé kresťanské poučovanie“ (Dei Verbum 24, pridané zvýraznenie).

Nie som skutočne členom apoštolského spoločenstva, pokiaľ celkom neuverím, že „všetci spolu dospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku“ (porov. Ef 4,13).

Stretnutie spoločenstva/rodiny

Dokiaľ sa nestaneme kresťanským spoločenstvom, môžeme slúžiť svetu a Cirkvi len ako spolok, starajúc sa pritom veľmi málo o seba navzájom. Kresťanská služba spočíva v láske, ale je dôležité, kde ju začneme realizovať. Dokiaľ sa služba nezačne v našom spoločenstve (v rodine), môžeme pochybovať o jeho autentickosti. Máme chudobných, s ktorými sa delíme o náš stôl, ľudí zranených, ktorí prechádzajú okolo nás, otrokov televíznych prijímačov, ako aj ľudí nemilovaných, ktorí žijú vedľa nás. Naučme sa aj ich milovať. Usilujme sa im naplno slúžiť tak, aby sa mohli oslobodiť od svojej chudoby, uzdraviť zo svojho neduhu a vytrhnúť sa z otroctva skrze Božiu lásku, prejavujúcu sa v nás. Stretnutia spoločenstva (rodiny), počas ktorých sa delíš so svojimi zážitkami a počúvaš iných, pričiňujú sa práve o to.

Ak budeš takto konať, služba iných členov spoločenstva sa stane účinnejšia, pretože si ich oslobodil od strachu a pričinil si sa k vzrastu ich lásky. Keď počúvaš iných s láskou, pričiňuješ sa o to, že v každom členovi spoločenstva vzrastá Kristovo apoštolské ovocie. Nalaďuješ ich na lásku. Milovať nemilovaných pod vlastnou strechou je možno menej romantická činnosť ako práca v chudobných štvrtiach či vedenie dobrej školy alebo prednášanie povzbudivých kázní. Ale služba, tak ako láska, sa začína u seba. Len vtedy budeme môcť „pripraviť svätých na dielo služby, totiž na budovanie Kristovho tela“ (Ef 4, 12).

OTÁZKY NA OSOBNÉ UVAŽOVANIE,

PRE ROZHOVOR V SKUPINE (RODINE):

1. Ktorým úryvkom zo Svätého písma z tejto etapy Boh k tebe najviac prehovoril? Čo ti povedal osobne cez tento text?

2. Myslíš si, že tvoje osobitné dary, ktoré ti Boh udelil podľa svojho slova, slúžia Cirkvi?

3. Ako sa cítiš vo svojej súčasnej službe? Si s ňou úplne spokojný?

4. Cítiš, že ťa spoločenstvo (rodina) výrazne podporuje v tvojej súčasnej práci? Prežívaš vo svojom srdci, že si ním poslaný? Že ti zverilo úlohu?

5. Čo si myslíš o apoštoláte spoločenstva (rodiny), v ktorom žiješ? Si presvedčený, že Boh zveril spoločenstvu napĺňanie práve tých potrieb Cirkvi, ako to robí teraz?

6. Myslíš si, že toto spoločenstvo potrebuje nanovo prehodnotiť svoj terajší apoštolát?

7. Myslíš si, že v tomto spoločenstve väčšmi prevažuje kontemplácia alebo činnosť? Alebo spĺňa rovnako obidve úlohy?

8. Myslíš si, že toto spoločenstvo praktizuje pohostinnosť podľa Božieho slova? Dalo by sa to zlepšiť? Ako?

9. Očakávaš nejakú pomoc od spoločenstva, aby si lepšie spoznal a nanovo rozvinul svoju osobnú službu v Cirkvi? Prečo? Kedy? Ako?

 

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.