CESTA K SPOLOČENSTVU

DVANÁSTA ETAPA

ŽIVOT V SpoločenstvE

Posledná etapa Cesty k spoločenstvu je venovaná štruktúram. Môže sa zdať zvláštne, že až posledná, lebo dnešná doba (žiaľ, niekedy aj v prostredí Cirkvi) presadzuje najprv štruktúry, až potom hľadanie ľudí, ktorí by štruktúry naplnili a udržiavali. No v živom organizme (ktorým je aj Cirkev) to funguje ináč – najprv vznikajú vzťahy, až potom štruktúry. Najprv vzniká spoločenstvo, až potom si buduje kostol...

Aj keď celý text hovorí o spoločenstve, veľmi ľahko sa uvedené princípy dajú aplikovať aj na život v rodine. Možno zvlášť v období, keď dorastajú deti a začínajú sa prejavovať prvé vzbury voči rodičovskej autorite. Práve vtedy je dobré začať meniť zaužívané štruktúry, ktoré boli dané v podstate rodičmi, a hľadať i vytvárať nové, ktoré budú prejavom hlbokých vzťahov celej rodiny.

Vonkajšie vyjadrenie vzťahov

Žiť v Cirkvi, vo vyvolenom Božom ľude, podľa biblickej symboliky znamená uzavrieť zmluvu s Bohom. Okrem modlitby a bohoslužobného kultu vernosť tejto zmluve prejavujeme životom v spoločenstve s našimi bratmi a sestrami. „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás“ (Jn 15,12).

Takýto život si však vyžaduje aj zmluvu medzi členmi spoločenstva, či už nepriamo skrze naše správanie sa, či jasne vyjadrenú. Ak súhlasíme so životom v spoločenstve, štruktúry, ktoré sme na tento účel vytvorili, sú prejavom našej odpovede na zmluvu s Bohom a s ľuďmi.

Na život v spoločenstve vo všeobecnosti môžeme bez obáv aplikovať to, čo svätý Pavol povedal veriacim v Korinte o ich zhromaždeniach: „Nech sa všetko deje slušne a po poriadku“ (1Kor 14,40). Preto sa teraz budeme zaoberať nutnosťou a podstatou štruktúr v kresťanskom spoločenstve. Pod štruktúrami tu rozumieme akékoľvek normy, s ktorými sme súhlasili. Je jedno, či sú spísané, alebo len ústne alebo iným spôsobom zaručené. Ich prostredníctvom sme sa rozhodli žiť spolu, aby sme ľahšie dosiahli svoje ciele vo vnútri i mimo spoločenstva. Tieto normy môžu nadobúdať formu stanov, pravidiel, denného poriadku, alebo môžu byť jednoducho vykonávaním činnosti, s ktorou sme súhlasili.

Nutnosť štruktúr

Určité štruktúry sú absolútne nevyhnutné pre normálne fungovanie spoločenstva, aby tak ľudia mohli žiť bez nutnosti rozhodovať sa každý deň znovu, pričom predvídajú rozumným spôsobom situácie, ktoré môžu nastať. Inakšie by bol človek vystavený veľkej námahe (a málo účinnej) a neustálemu zmätku v skupine. Keby sme mali každý deň rozhodovať, o koľkej má byť svätá omša, určite by vznikli ťažkosti. Ak neustálime čas a účel stretnutia spoločenstva, bude narastať nedostatok porozumenia. Preto ak vo svojom osobnom živote máme „prinášať ovocie Bohu“ (Rim 7,4), musíme mať štruktúry, ktoré nám pomôžu viesť život v poriadku a disciplíne. Inakšie svoje práce budeme konať chaoticky a čas daný nám Bohom premárnime.

Hierarchia hodnôt

Prv než urobíme rozhodnutia ohľadom štruktúr, nutne musíme v našom spoločenstve ustáliť hierarchiu hodnôt. Bez toho bude zmätok v samotných štruktúrach, ktoré sú predsa na to, aby zaviedli poriadok.

V prvom kresťanskom spoločenstve medzi priority patrili viera, starostlivosť o druhých, svätá omša, modlitba, služba slova a napokon spoločná práca: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2,42) a: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch“ (Sk 6,2). Majúc takúto hierarchiu hodnôt prví kresťania pristúpili k tvoreniu štruktúr, ktoré by ich chránili a zabezpečovali. Všetci sa musíme z času na čas zamyslieť nad svojou hierarchiou hodnôt, ktorá sa prejavuje v našich štruktúrach.

Štruktúry pre človeka

Stále musíme mať na mysli cieľ všetkých štruktúr. Existujú pre ľudí žijúcich v spoločenstve i mimo neho, aby sa tak Božie kráľovstvo, kráľovstvo viery a lásky, mohlo skrze ne rozvíjať a aby uľahčili ľuďom stávať sa „slobodne milujúcou bytosťou“, ako to chce Boh: „Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie“ (Rim 15,2). Veľa záleží od toho, ako venujeme čas iným členom spoločenstva rešpektujúc ich súkromný život a slúžiac im, keď nevládzu. S ohľadom na dôležitosť každej z týchto činností by bolo možno potrebné znova preskúmať terajšie štruktúry, aby ani jedna z týchto činností nebola zanedbaná pre nadmerný záujem o iné veci či dokonca pre apoštolskú činnosť mimo spoločenstva. V skutočnosti každá činnosť, ktorá zmenšuje rast členov spoločenstva, musí byť znova preskúmaná s pomocou modlitby.

Vypracovanie štruktúr

Štruktúry nemôžu byť improvizované, nemôžu byť ani nanútené spoločenstvu zvonku. Spoločenstvo si ich musí vypracovať samo, pričom má mať na zreteli tradície a normy minulosti i širšie spoločenstvo, do ktorého samo patrí. Ale ak má byť rozhodnutie tvoriť štruktúry rozumné, musí sa opierať o múdrosť, ktorá pochádza od Boha: „Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha“ (Kol 1,9-10). Bez toho utvoríme štruktúry, ktoré sú len „ľudské príkazy a náuky“ (Kol 2,22).

Pružnosť štruktúr

Všetky štruktúry, zvlášť napísané, musia byť vytvorené tak, aby ich mohli slobodní a zodpovední ľudia pružne interpretovať. Fakt, že niektorí členovia spoločenstva by to mohli zneužiť, nás nesmie zastrašiť ani nútiť k tvoreniu či presadzovaniu štruktúr, v ktorých zodpovední ľudia by nemohli vzrastať na základe prijímania osobných rozhodnutí.

Vzťahuje sa to zvlášť na tzv. osobný apoštolát, ktorý si obvykle vyžaduje veľkú rôznorodosť prístupov. Môžeme sa učiť Božej múdrosti od animátorov prvých kresťanov, ktorú vyjadrili v liste spoločenstvu v Antiochii: „Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného“ (Sk 15, 28). Pretože ľudia sú rôzni a stále sa rozvíjajú, bolo by nemúdre (ak nie nemožné) určiť do najmenších podrobností nemeniteľné štruktúry, dokonca ani v prípade, keď ide o základné hodnoty.

Menlivosť štruktúr

Je nemožné ustáliť štruktúry na večné veky. Menia sa ľudia i situácie, hoci naše kresťanské hodnoty sú nemeniteľné. Niet dokonalej ani stálej štruktúry kresťanského spoločenstva. Preto každé spoločenstvo postupuje správne, keď prijíma zásadu, že každá štruktúra musí byť zrušená alebo zmenená, ak už neslúži spoločenstvu pri rozvíjaní a vyjadrovaní života viery a lásky a v apoštolskej činnosti. Avšak tradičné štruktúry sa nemajú rušiť, ibaže je jasné, že ich nemožno vylepšiť, aby mohli plnšie slúžiť svojmu cieľu. Aby zmena bola dobrá, musí byť vykonaná so spoločným súhlasom, ako tomu bolo väčšinou pri rozhodnutiach spoločenstiev prvých kresťanov: „Všetci svorne zotrvávali“ (Sk 5,12b, pridané zvýraznenie).

 

Informácia

Okrem dobrého, spoločného informovania v dôvere a láske, pre harmonický život a spoločnú prácu sú potrebné aj nejaké štruktúry dobrej organizácie tejto informovanosti. Jednoducho každý člen spoločenstva musí mať možnosť dozvedieť sa všetko, čo sa týka spoločenstva. Zmena podujatí, neprítomnosť členov, apoštolská činnosť každého, finančný stav spoločenstva, oznamy vyšších predstavených či predstavených Cirkvi, slovom všetko, čo spadá do oblasti záujmov členov, musí byť (nakoľko je to možné) dostupné každému členovi spoločenstva. Treba vždy rešpektovať súkromie tam, kde je na to právo. Tam, kde sa treba dohadovať alebo opierať sa o chýry, kde otázky ostávajú bez odpovede a informácie o spoločenstve sa získavajú najprv z prameňov mimo spoločenstva, znamená to, že odovzdávanie informácií je tam zlé.

Najzodpovednejšou štruktúrou pre vzájomné porozumenie je samozrejme stretnutie spoločenstva, kde sa všetci členovia zúčastňujú na prijímaní rozhodnutí, kým vedúcemu patrí posledné slovo, on oznamuje rozhodnutia všetkým. Aj ľudia, poverení rôznymi úlohami, môžu na tomto stretnutí oznámiť svoje rozhodnutia. Možno sa ukáže potrebná tabuľa oznamov pre upovedomenie o nejakej zmene v programe dňa, o neprítomnosti členov či o využití spoločného auta.

Listy i správy pre a od neprítomných členov spoločenstva sa veľmi pričiňujú o vzrast každého člena i celého spoločenstva. Má to byť predovšetkým vtedy, keď niektorí členovia spoločenstva sú načas oddelení od spoločenstva. Každý z nás nech vysloví to, čo svätý Pavol napísal spoločenstvu vo Filipách: „Veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti... Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša“ (Flp 1,7-8). V tom spočíva život kresťanského spoločenstva.

Stretnutie spoločenstva/rodiny

Cieľom tohto stretnutia je nájdenie štruktúr, pomocou ktorých by ste mohli vyjadriť to, čo ste v sebe navzájom objavili, aby ste mohli povedať so svätým Pavlom: „Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie“ (Rim 14,19). Ak to chceš dosiahnuť, musíš najprv druhého dobre vypočuť a prijať ho nielen v rovine tvojho zmýšľania, ale aj v rovine tvojho prežívania. Podeľ sa s inými tak, ako si to robil doteraz, aby počuli, čo ti podľa teba Boh hovorí a aké štruktúry sú potrebné pre tvoj kresťanský rozvoj. Počúvaj iných hovoriť o tom, aké štruktúry považujú za dobré pre spoločenstvo a pre seba samých.

Záverom celého formačného programu Cesta k spoločenstvu môže byť osobitné slávenie liturgie (v malom spoločenstve), ktorou sa poďakujete Bohu za vedenie počas celého roku. Po nej môže nasledovať agapé vo forme slávnostnej večere a spoločný večer plný radosti z diela, ktoré Boh vo vašom spoločenstve či rodine vykonal.

Stretnutie môže prebiehať podľa pokynov PRIEBEH STRETNUTIA, ktoré sú v úvodnej časti. Možno bude dobré pripomenúť si pokyny, ako rozprávať, a ako počúvať.

OTÁZKY NA OSOBNÉ UVAŽOVANIE,

PRE ROZHOVOR V SKUPINE (RODINE):

1. Ktorým úryvkom zo Svätého písma od posledného stretnutia Boh k tebe najviac prehovoril? Čo ti povedal osobne cez tento text?

2. Čo je najdôležitejšou hodnotou v tvojom živote?

3. Myslíš si, že si vo svojom spoločenstve prijímaný ako človek slobodný, zodpovedný a dospelý?

4. Myslíš si, že sa vo všeobecnosti správaš ako slobodný, zodpovedný a dospelý človek?

5. Čo si myslíš o terajších štruktúrach spoločenstva (denný program, pravidlá a pod.)? Pomáhajú všetkým, aby sa stali lepšími kresťanmi?

6. Aké sú podľa tvojho názoru priority tohto spoločenstva (zober do úvahy štruktúry)?

7. Dali by sa zdokonaliť organizačné štruktúry kvôli lepšej komunikácii v spoločenstve? Ako?

8. Čerpáš ty osobne dostatočne stálym a pružným spôsobom zo štruktúr spoločenstva? Napríklad ako?

9. Mohol by si tu a teraz zostaviť krátku správu, ktorá by vyjadrovala tvoju zmluvu so spoločenstvom, tvoju starostlivosť oň, delenie sa s ním, znášanie jeho bremien a podriadenosť voči nemu?

 

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.